Možnosti financování podnikatele nebo firmy se špatnou kreditní historií

Možnosti financování podnikatele nebo firmy se špatnou kreditní historií

Pokud má firma špatnou kreditní historii, je složitější získat další finanční prostředky, úrok bude vyšší, věřitelé mohou požadovat dodatečné zajištění, ale není to nemožné. Pojďme se podívat na možnosti, které v takové situaci existují.

Tradiční banky

Pro firmy nebo podnikatele se špatnou kreditní historií nejsou okna k financování zcela uzavřena. Možností není mnoho, ale existují. Zásadní informací je, v jak moc špatné finanční situaci se žadatel nachází.  Tento stav bude vždy posuzován individuálně a neexistuje snadná obecná definice pro špatný kredit. Jedná-li se pouze o drobné prohřešky, stále existuje možnost získat potřebné zdroje od nejobvyklejšího věřitele, tj. od banky. Než žadatel začne o nové půjčce vyjednávat, je vhodné co nejvíce zjednodušit, zpřehlednit a vyrovnat svoji aktuální dluhovou situaci. Doplatit malé nevýznamné úvěry, vyrovnat závazky vůči státu. Je-li to v dané ekonomické situaci možné, vždy to usnadní vyjednávání. Banka u žadatele posuzuje, zda existují předpoklady pro splacení poskytnutého úvěru. Každá banka toto hodnotí trochu jinak, vždy se však bude dívat na aktuální ekonomickou situaci žadatele a jeho obchodní plán na několik let dopředu. Před návštěvou banky, je vhodné si vytvořit reálný obraz o ekonomické situaci, aktualizovat či nově vypracovat podnikatelský plán a připravit se na diskusi se zaměstnanci banky na tato témata. Vždy pomůže, pokud žadatel dostatečně zná čísla o svém podnikání, dokáže je vysvětlit a jeho vystupování svědčí o odhodlání úvěr řádně splatit. I tak je nutné počítat s tím, že u žadatelů s určitými problémy bude úroková sazba vyšší než standardní a pravděpodobně bude požadováno širší zajištění úvěru, než u bezproblémového dlužníka. Rovněž je vhodné zvážit, o jak velký úvěr požádat. Banky budou přístupnější půjčit nižší částku než velkou, která vyvolá otázky o přiměřenosti. Pokud podnikatel či firma následně ukáží, že jsou schopni své závazky průběžně plnit, prezentovaný obchodní plán odpovídá realitě, banka bude po čase otevřená diskusi o navýšení úvěrů. Je potřeba si vybudovat důvěru. Sami bychom také nechtěli půjčit někomu peníze na velký dům, když bychom věděli, že má aktuálně obtíže hradit například leasing osobního vozu.

Spořitelní družstva a nebankovní poskytovatelé úvěrů

Neuspěje-li podnikatel či firma u tradičních bank, může se obrátit na spořitelní družstva či nebankovní poskytovatele úvěrů. I tyto subjekty posuzují předpoklady žadatele splatit úvěr, a i pro ně bude špatná kreditní historie varovným signálem. Ve většině případů jsou však ochotny akceptovat vyšší riziko než tradiční banky. Toto platí zejména pro nebankovní poskytovatele úvěrů. Vstřícnější přístup bývá vyvážen nižším objemem poskytnutých peněz, kratší dobou splatnosti a vyšší úrokovou sazbou. Trh nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů prošel za poslední dva roky značnou očistou vyvolanou novou zákonnou úpravou této oblasti. Nový zákon však upravuje pouze podmínky pro poskytování úvěrů fyzickým osobám, neupravuje vztahy mezi právnickými osobami. Je proto namístě se vždy řádně seznámit s veškerými podmínkami úvěrů, které poskytují nebankovní subjekty. I nadále se na trhu objevují značně nevýhodné a rizikové nabídky financování. Obezřetnost je nutná.

Kreditní karta

Potřebuje-li firma pouze menší objem externích zdrojů v řádu desítek tisíc korun, je možné využít kreditní karty nebo malý kontokorentní úvěr. Výhodou bývá rychlý schvalovací proces. Některé subjekty mohou mít malý kontokorent již předschválený a nastavený ke svému běžnému účtu. Nevýhodou těchto možností je často nižší objem poskytnutých zdrojů a vyšší úročení. Zejména u kreditní karty lze náklad za půjčení peněz výrazně snížit uhrazením úvěru v tzv. bezúročném období. Před použitím kreditní karty či kontokorentu doporučujeme se seznámit se všemi podmínkami těchto produktů.

Spoludlužník či ručitel

Pozici žadatele o úvěrové prostředky lze vylepšit zajištěním dluhu spoludlužníkem či ručitelem. Spoludlužníkovi vznikají stejné závazky jako primárnímu dlužníkovi. Věřitelé se na něho mohou přímo obracet a žádat plnění závazků ve stejném rozsahu jako po primárním dlužníkovi. I ručitel je zodpovědný za závazek dlužníka v plném rozsahu, avšak věřitel může ručitele požádat o plnění až poté, kdy neúspěšně vyzval dlužníka. V praxi, při neplnění závazků primárním dlužníkem, má ručitel o trochu více času než spoludlužník situaci s dlužníkem řešit. Spoludlužníkem či ručitelem se může stát fyzická i právnická osoba, akceptace je vždy na svobodné vůli věřitele. Zajištění závazku spoludlužníkem či ručitelem lze nabídnout bance, spořitelnímu družstvu i nebankovnímu poskytovateli úvěrů.

Zajištění nemovitostí

Dalším způsobem vylepšení vyjednávací pozice žadatele o úvěr se špatnou kreditní historií je nabídnutí zástavy. Nejčastější zástavou bývá nemovitost, a to pro osobní i podnikatelské účely. Základním předpokladem je vlastnictví takové nemovitosti (nebo souhlas vlastníka nemovitosti se zástavou), její nezatížení jinými podstatnými závazky, které by novému věřiteli znemožnily nebo výrazně znesnadnily případné zpeněžení zástavy a uspokojení své pohledávky. Dále věřitelé posuzují hodnotu a prodejnost nemovitosti nabídnuté do zástavy. Ne každá nemovitost bude věřitelem akceptována. Vznikem zástavy k nemovitosti dochází k podstatnému omezení možností s nemovitostí nakládat. Toto je vhodné vzít v úvahu zejména, pokud máte s nemovitostí další záměry.

Přátelé a rodina

Pokud máte rodinu či přátele, kteří by mohli investovat do vašeho podnikání, je i toto možnost získání půjčky v situaci, kdy banky ani další věřitelé nejsou k dispozici. Není to cesta pro každého. Ne každý má solventní rodinu či přátele, a i pokud ano, je vhodné zvážit možné negativní dopady na tyto vztahy, pokud byste nebyli schopni své závazky hradit. Střízlivost a obezřetnost je v těchto situacích více než nutná. V praxi tedy existují možnosti získání finanční zdroje i pro firmy s ne zcela kvalitní kreditní historií. Vždy to však bude za vyšší úrokovou sazbu, na kratší dobu či menší objem finančních prostředků. Zároveň může nastat určité prolnutí podnikatelských a osobních aktivit tím, že dojde k zástavě osobního majetku žadatele nebo se rodinní příslušníci či přátelé stanou nějakou formou spoluzodpovědni za výsledek obchodních aktivit. Proto je vhodné se vždy řádně seznámit s podmínkami přijímaného financování a seznámit s nimi i ostatní zainteresované osoby.