Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím Portálu dle čl. 13 GDPR[1]

1.          Kdo je správcem osobních údajů?

1.1             FinProdukt s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 07438010, se sídlem Praha – Kunratice, K Borovíčku 83/28, PSČ 148 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301007, jakožto Provozovatel portálu  www.financeprobyznys.cz. (dále „Provozovatel“). V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na info@financeprobyznys.cz.   

1.2             Pojmy použité v tomto dokumentu, které začínají velkým písmenem a které nejsou definovány přímo v tomto dokumentu mají význam definovaný v Obchodních podmínkách.

 

2.          Jaké osobní údaje Provozovatel zpracovává?

2.1             Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (jejich zástupců) a případně dalších osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na Portálu (dále „Subjekt údajů“). Všechny osobní údaje zpracovává Provozovatel v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujících právních předpisů.

2.2             Subjekt údajů bere na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které Provozovateli poskytnete, byly přesné, úplné a aktuální. Subjekt údajů je povinen informovat o jakékoliv změně ve svých osobních údajích, jež Provozovateli v souvislosti s využitím Portálu poskytl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastane.

2.3             Provozovatel zpracovává osobních údaje zejména v tomto rozsahu:

2.3.1         adresní a identifikační údaje Subjektu údajů: jméno, příjmení, identifikační číslo, místo podnikání, telefonický kontakt, e-mailová adresa, příp. dalších údajů v rozsahu kontaktního formuláře Portálu;

2.3.2         popisné údaje: údaje finanční povahy údaj o zřizovateli bankovní účtu subjektu údajů, existující úvěry, platební disciplína apod.), údaje týkající se Poptávky (výše poptávaného úvěru, druh požadovaného úvěru, účel požadovaného úvěru, možnost zajištění úvěru, druh zajištění úvěru), hlasový záznam monitorovaného hovoru.

2.3.3         údaje o třetích osobách: identifikační a kontaktní údaje osoby jednající jménem subjektu údajů/Zájemce (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pozice ve firmě, e-mailová adresa, telefonický kontakt).

2.3.4         citlivé osobní údaje: nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje.

 

3.          Proč tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává a co jej k tomu opravňuje?

3.1             Provozovatel zpracovává osobní údaje Subjektů údajů zejména z těchto důvodů (účelů):

3.1.1         uzavření/plnění příslušné Smlouvy (tj. poskytnutí Služby – vyřízení Poptávky, zaslání Nabídky, předávání osobních údajů Poskytovatelům úvěrů, vyřízení žádosti či dotazu Subjektu údajů zadaného prostřednictvím kontaktního formuláře, monitorování hovorů), a to na základě článku 6/1 b GDPR. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnosti tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být Smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.

3.1.2         evidenční a organizační účely (vedení databáze Subjektů údajů, resp. Zájemců a jejich kontaktních údajů, vyúčtování  provize vůči Poskytovateli úvěru v případě realizovaného obchodu), a to na základě článku 6/1 f GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.3         marketingové účely (tj. přímý marketing (oslovování Subjektu údajů e-mailem, telefonicky, textovými zprávami, případně dalšími elektronickými prostředky. Tyto nabídky se týkají finančních produktů a služeb nabízených Provozovatelem), a to na základě článku 6/1 f GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu.  Subjekt údajů je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e‑mail: info@financeprobyznys.cz.

3.2             Ke zpracováním uvedeným v článku 3.1 není zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

3.3             Provozovatel může zpracovávat i jiné osobní údaje, a to na základě čl. 6/1 a GDPR – tj. souhlasu Subjektu údajů. O zpracování na základě souhlasu je Subjekt údajů informován přímo při jeho udělení na Portálu, kdy je sdělen rozsah zpracovávaných osobních údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem). V ostatním se přiměřeně uplatní informace uvedené v tomto dokumentu.

 

4.          Jak Provozovatel zpracovává osobní údaje Subjektů údajů a komu je může poskytnout?

4.1             Zpracování osobních údajů Subjektů údajů probíhá za použití automatizovaných prostředků i manuálně. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména v rámci Portálu. Osobní údaje jsou zpracovávány:

4.1.1         zaměstnanci Provozovatele.

4.1.2         externími zpracovateli, se kterými Provozovatel spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude Subjekt údajů o zpracovatelích informován na základě žádosti.

4.2             Subjekt údajů bere na vědomí, že:

4.2.1         s ohledem na charakter Služby a pro naplnění účelu Služby jsou osobní údaje předávány příjemcům – Poskytovatelům úvěrů za účelem učinění Nabídky v souladu s Poptávkou Subjektu údajů/Zájemce, bez tohoto předání nelze Službu Poskytnout. Poskytovatel úvěru zpracovává dále osobní údaje samostatně a na svou odpovědnost v postavení dalšího správce osobních údajů. S ohledem na změny v osobách Poskytovatelů úvěru / větší množství Poskytovatelů úvěru, Provozovatel na žádost Zájemce informuje o konkrétních příjemcích, kterým osobní údaje poskytuje.

4.2.2         osobní údaje mohou být také poskytnuty subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

4.2.3         osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU), s výjimkou zpracování osobních údajů ve formě cookies viz níže.

4.2.4         Provozovatel ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů respektuje zásady zabezpečení ochrany osobních údajů Subjektů údajů; osobní údaje jsou řádně zabezpečené a chráněné před zneužitím.

 

5.          Jak dlouho bude Provozovatel uchovávat osobní údaje?

5.1             Provozovatel bude osobní údaje Subjektu údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, po dobu existence oprávněného zájmu Provozovatele, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Provozovatele. Konkrétní informace budou subjektu údajů sděleny na jeho žádost.

5.2             V případě, kdy ke zpracování bude docházet na základě souhlasu, tak po dobu uvedenou v konkrétním souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že souhlas uděluje dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat na výše uvedeném kontaktu.

 

6.          Jaká jsou práva Subjektů údajů?

6.1             Subjekt údajů má právo na:

6.1.1         zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

6.1.2         odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.

6.1.3         výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.

6.1.4         omezení zpracování osobních údajů; současně má Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

6.1.5         poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.

6.1.6         získání osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, aby mohl data dále využívat on nebo jiný správce osobních údajů.

6.1.7         oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Provozovateli povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

6.2             V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Provozovatel při zpracování osobních údajů porušil právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat soudní ochrany.

 

7.         Zásady zpracování cookies

7.1             Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou prostřednictvím Portálu ukládány na komunikační zařízení, ze kterých se Subjekt údajů připojuje k Portálu (PC, notebook, tablet, smartphone apod.). Prostřednictvím cookies je komunikační zařízení následně identifikováno v případě, když se Subjekt údajů na Portál vrátí. Cookies zpravidla obsahují uživatelské předvolby (například zvolený jazyk).

7.2             Provozovatel používá cookies, aby vytvořil uživatelsky přívětivý Portál a aby mohl vylepšit a zkvalitnit poskytované Služby, např. tím, že bude Subjekt údajů oslovovat s nabídkami, které pro něj budou zajímavé. K tomu může Provozovatel využívat i tzv. cookies třetích stran. Subjekt údajů bere na vědomí, že některé cookies mohou sbírat osobní údaje.

7.3             Provozovatel používá cookies:

7.3.1         za účelem zajištění správného fungování Portálu (jedná se o tzv. technické cookies). Používání technických cookies je v oprávněném zájmu Provozovatele a k jejich použití není zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

7.3.2         za účelem měření návštěvnosti Portálu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování Subjektů údajů v rámci Portálu. Cookies mohou být zpracovávány (i) v podobě hromadného celku, v anonymizované podobě (v tomto případě se nejedná o zpracování osobních údajů) nebo (ii) v tzv. pseudonymizované podobě, kdy již dochází ke zpracování osobních údajů, nicméně identifikace Subjektu údajů prostřednictvím těchto cookies je možná jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Zpracování těchto analytických cookies probíhá na základě oprávněného zájmu Provozovatele a není k němu zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

7.3.3         za účelem cílení reklamy. Tyto remarketingové cookies mohou zpracovávat osobní údaje a k jejich použití je zapotřebí souhlasu Subjektu údajů. Prostřednictvím těchto cookies jsou pak Subjektům údajů zobrazovány reklamy odpovídající jejich preferencím na Portále, ale i na webových inzertních plochách třetích stran.

7.4             Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti používání cookies (vyjádřit svůj nesouhlas s cookies) pomocí nastavení prohlížeče. Subjekt údajů bere na vědomí, že omezení některých cookies může vést ke snížení kvality fungování webových stránek. Souhlas se zpracováním cookies může Subjekt údajů kdykoliv odvolat nebo znovuudělit nastavením prohlížeče – změna nastavení cookies v jednotlivých prohlížečích, které Subjekt údajů využívá (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome apod.)

7.5             Provozovatel používá následující cookies:

Název/Vydavatel cookie použité na stránce

Typ cookie

Doba exspirace

Vidí její obsah třetí strana?

AdWords

sledovací, remarketing

90 dní

ano

Seznam Sklik

sledovací, remarketing

90 dní

ano

DoubleClick

sledovací, remarketing

persistent

ano

Facebook

sledovací

persistent

ano

Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

sledovací

2 years, 24 hour, 1 minute

ano

7.6             Cookies jsou viditelné pro:

7.6.1         Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

7.6.2         Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko.

7.7             Výše uvedení příjemci zpracovávají osobní údaje Subjektů údajů pouze za uvedenými účely a na základě pokynů Provozovatele v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů.

7.8             Cookies jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou, kdy společnosti Google a Facebook jsou součástí Privacy Shield.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).