OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.financeprobyznys.cz

1.             Úvodní ustanovení

1.1             Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy vzniklé mezi Provozovatelem Portálu a Zájemci při poskytování Služeb prostřednictvím Portálu.

1.2             Zájemce bere na vědomí, že Služby nejsou určeny pro spotřebitele, nýbrž výhradně pro podnikatele v souvislosti s financováním jejich podnikatelské činnosti.

1.3             Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky, je uzavřena okamžikem odeslání Poptávky postupem dle článku 3.4 Obchodních podmínek. Odesláním Poptávky Zájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Nesouhlas, změna či doplnění Obchodních podmínek učiněné po odeslání Poptávky již nemají na platnost Smlouvy vliv.

1.4             Zájemce bere na vědomí, že v případě, že mu není jasné kterékoliv ustanovení Obchodních podmínek, má možnost kontaktovat Provozovatele s využitím kontaktních údajů uvedených na Portálu za účelem objasnění jejich významu. Akceptace Obchodních podmínek s dodatkem nebo odchylkou, která byť i nepodstatně mění Obchodní podmínky, není přijetím Obchodních podmínek, ale považuje se za nový návrh. Dokud nebude nový návrh akceptován Provozovatelem, Smlouva mezi Provozovatelem a Zájemcem nevznikne.

1.5             Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel může v souvislosti s uzavřením Smlouvy zpracovávat osobní údaje Zájemce, příp. osob, které jej zastupují, a to v rozsahu uvedeném v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím Portálu dle čl. 13 GDPR. Subjekt údajů je povinen informovat o jakékoliv změně ve svých osobních údajích, jež Provozovateli v souvislosti se Smlouvou poskytl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastane.

1.6             Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel v souvislosti s uzavřením Smlouvy získal emailovou adresu Zájemce a může ji využít pro potřeby zasílání obchodních sdělení týkajících se Provozovatelových vlastních obdobných výrobků nebo služeb za podmínek stanovených zákonem, pokud toto Zájemce neodmítne. Uživatel je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e mail: info@financeprobyznys.cz.

 

2.         Definice

2.1             Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam:

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nabídka

Nezávazná nabídka úvěrového produktu určeného pro podnikatele od Poskytovatele úvěrů, který spolupracuje s Provozovatelem a kterého Provozovatel oslovil se zadanou Poptávkou. Nabídka je doručená Portálem Zájemci jako reakce na jeho Poptávku zadanou prostřednictvím Portálu.

Obchodní podmínky

Znamenají tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Poptávka

Nezávazná poptávka po úvěrovém produktu určeném pro podnikatele (předmětem není spotřebitelský úvěr), vytvořená Zájemcem na Portálu.

Portál

Webový portál provozovaný pod doménovým jménem financeprobyznys.cz.

Poskytovatel úvěru

Bankovní a nebankovní finanční instituce poskytující úvěry podnikatelským subjektům, tj. fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám podle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Práva k duševnímu vlastnictví

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva a práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná.

Provozovatel

Společnost FinProdukt s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 07438010, se sídlem Praha – Kunratice, K Borovíčku 83/28, PSČ 148 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301007.

Přehled

Přehled Nabídek obdržených od Poskytovatelů úvěrů (výstup z poskytnuté Služby), jakožto reakce na Poptávku zadanou Zájemcem, vypracovaný Provozovatelem na základě porovnání přijatých Nabídek.

Smlouva

Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Provozovatelem Portálu a Zájemcem, která je uzavřena dle článku 1.3 ve spojení s článkem 3.4 Obchodních podmínek.

Služby

Služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Portálu blíže specifikované v článku 3.2 Obchodních podmínek.

Zájemce

Fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která zadala Poptávku na Portálu především za účelem získání Nabídky případně využití dalších služeb Portálu, jsou-li nabízeny.

 

3.         Popis a podmínky Služby nabízené Provozovatelem 

3.1             Zájemce bere na vědomí, že podstatou poskytované Služby dle Smlouvy je získání co nejvhodnějších, nejrelevantnějších a nejkonkrétnějších Nabídek od Poskytovatelů úvěrů. Za tímto účelem je proto nezbytné, aby Provozovatel poskytl informace a údaje uvedené Zájemcem v Poptávce Poskytovatelům úvěrů; bez sdílení zadaných údajů nelze Službu poskytnout.

3.2             Provozovatel poskytuje služby spočívající v možnosti využití funkcionalit Portálu Zájemcem k zadání Poptávky po úvěru pro podnikatele (tj. podnikající fyzické a /nebo právnické osoby) za účelem získání Nabídky („Služby“). Účelem Služby je navázat kontakt mezi Zájemcem a Poskytovatelem úvěru, nikoliv zprostředkování úvěrového produktu. Veškeré informace publikované Provozovatelem na Portálu jsou určené výhradně k informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů. Služby nejsou určené pro poskytování fyzickým osobám – spotřebitelům, tj.  zejména pro zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Služby poskytované v rámci Portálu nejsou zprostředkovatelskými službami; Služby jsou poskytovány za účelem předání kontaktu Zájemce Poskytovateli úvěru, který nabízí takový úvěrový produkt, který odpovídá požadavkům Zájemce.

3.3             K využívání Služeb je oprávněn Zájemce. Zájemce bere na vědomí, že poskytování Služeb prostřednictvím Portálu je podmíněno zadáním Poptávky.

3.4             Zájemce provádí zadání Poptávky vyplněním požadovaných údajů dle poptávkového formuláře přístupného na Portálu a dokončí ji kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Po odeslání Poptávky obdrží Zájemce sumarizaci své Poptávky na emailovou adresu zadanou v Poptávce. Provozovatel může následně telefonicky kontaktovat Zájemce na telefonním čísle uvedeném v Poptávce, za účelem ověření Poptávky a doplnění dodatečných informací.

3.5             Zájemce bere na vědomí, že při vyplňování Poptávky a případně při následném telefonickém rozhovoru je povinen uvádět pouze přesné a pravdivé údaje. Odeslání Poptávky není v žádném případě závaznou žádostí o uzavření smlouvy o úvěru a Zájemci tím nevzniká povinnost smlouvu o úvěru uzavřít. Zájemce bere na vědomí, že za účelem zachycení projevu vůle Zájemce, ověření skutečností souvisejících se Smlouvou a splnění povinností ze strany Provozovatele (upřesnění Poptávky, náležité informování Zájemce ze strany Provozovatele Služby apod.), mohou být telefonické rozhovory monitorovány.

3.6             Součástí odeslání Poptávky může být i ověření existence Zájemce prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo uvedené Zájemcem v Poptávce. Zájemce je povinen svou totožnost takto ověřit. Neučiní-li tak, není možné, aby byly Zájemci služby dle Smlouvy poskytnuty a Smlouva se od počátku ruší.

3.7             Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel použije informace uvedené v Poptávce k posouzení, který z Poskytovatelů úvěrů může nabídnout Zájemci odpovídající úvěr. Provozovatel posuzuje vybrané úvěrové produkty nabízené jednotlivými Poskytovateli úvěrů, přičemž zejména posuzuje: druhy nabízených úvěrů, přípustný účel úvěrů, minimální a maximální dobu trvání úvěrů, minimální a maximální objem úvěrů, subjekt oprávněný k získání úvěrů, způsob zajištění úvěrů, a další podmínky relevantní ke konkrétní Poptávce Zájemce. Zájemce bere na vědomí, že Portál neobsahuje srovnání veškerých úvěrových produktů dostupných na trhu finančních služeb. Na základě posouzení těchto kritérií vybere Provozovatel vhodné Poskytovatele úvěrů, které následně elektronicky, písemně či telefonicky osloví se žádostí o poskytnutí Nabídek.

3.8             Neprodleně poté, kdy Provozovatel obdrží od Poskytovatelů úvěrů Nabídky, vyhotoví Provozovatel pro potřeby Zájemce Přehled a tento přehled odešle Zájemci na e‑mailovou adresu uvedenou v Poptávce Zájemce. Provozovatel odešle Zájemci na e-mailovou adresu uvedenou v Poptávce informaci i v případě, kdy pro Zájemce neobdrží žádnou Nabídku. Zájemce je oprávněn kontaktovat Provozovatele na telefonním čísle uvedeném v přehledu Nabídek s dotazy týkajícími se Přehledu či jednotlivých Nabídek a komunikace mezi oslovenými Poskytovateli úvěrů a Provozovatelem. Přehled Nabídek vypracovaný Provozovatelem bude obsahovat i kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa) na zaměstnance Poskytovatelů úvěrů, kteří Zájemci poskytnout další informace týkající se Nabídky.

3.9             Zájemce je oprávněn, nikoliv však povinen, si z obdrženého Přehledu vybrat jednu či více Nabídek a začít s příslušnými Poskytovateli úvěrů vyjednávat detailní a konkrétní podmínky úvěru. Zájemce bere na vědomí, že poté, co vstoupí do jednání s Poskytovatelem úvěru, probíhá vyjednávání a jakákoliv další komunikace s Poskytovateli úvěrů bez účasti či jiné úlohy Provozovatele. Zájemce současně bere na vědomí, že Nabídka je pouze nezávaznou nabídkou úvěrového produktu od Poskytovatele úvěru a v žádném případě nezavazuje Poskytovatele úvěru k realizaci nabízeného úvěrového produktu. Zájemci tím vůči Provozovateli ani Poskytovateli úvěrů nevzniká žádný nárok na náhradu případně vynaložených nákladů či vzniklých škod.

 

4.         Další práva a povinnosti Zájemců

4.1             Zájemci jsou oprávněni neomezeně využívat Služby nabízené Provozovatelem na Portálu.

4.2             Zájemce je zejména oprávněn:

4.2.1            vytvořit Poptávku dle svých požadavků. Zájemce bere na vědomí, že veškeré Nabídky a Poptávky vytvořené a odeslané prostřednictvím Portálu jsou nezávazné;

4.2.2            vybrat si dle svého uvážení z Nabídek, jež mu budou na základě jeho požadavků dodány;

4.2.3            využívat další služby a nabídky dostupné na Portálu.

4.3             Zájemce nesmí:

4.3.1            bez souhlasu Provozovatele užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména, jakékoliv části Portálu ani jiná Práva duševního vlastnictví, k nimž vykonává práva Provozovatel;

4.3.2            uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií, obchodního jména, loga, ochranný známek či audiovizuálních záznamů, a jiných Práv k duševnímu vlastnictví), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením na Portálu;

4.3.3            poškozovat dobré jméno Provozovatele, Poskytovatelů úvěrů či ostatních Zájemců.

4.4             V případě, že Zájemce poruší své povinnosti uvedené v ustanovení odst. 4.3 Obchodních podmínek, považuje se toto porušení za podstatné porušení Smlouvy.

 

5.         Práva a povinnosti Provozovatele

5.1             Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby s odbornou péčí. Provozovatel se zavazuje využít poskytnutých údajů a informací ze strany Zájemce výhradně za účelem zajištění Služby.

5.2             Provozovatel má právo měnit, upravovat či, doplňovat či rozšiřovat obsah Služby tak, aby splňovala podmínky uvedené v článku 3 Obchodních podmínek.

5.3             Provozovatel má právo na Portálu rozšiřovat nabídku produktů a služeb relevantních pro fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby.

 

6.         Poplatky a odměny

6.1             Využití veškerých dostupných Služeb na Portálu je pro Zájemce zcela zdarma.

6.2             Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Provozovatel otevřeně sděluje, že odměnu za své Služby získává od Poskytovatelů úvěrů za to, že jim umožní předložit Zájemci relevantní Nabídku.

6.3             Případné poplatky a odměny účtované Poskytovateli úvěrů přímo Zájemcům v souvislosti s poskytnutím úvěrů nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami a Provozovatel rozsah ani výši těchto poplatků a odměn neovlivňuje a neprovádí jejich zúčtování ani vymáhání.

 

7.         Vyloučení odpovědnosti

7.1             Zájemci nevzniká v souvislosti s užíváním Portálu nárok vůči Provozovateli ani jeho zaměstnancům, osobám spolupracujícím s Provozovatelem nebo osobám jinak se podílejícím na provozu Portálu na úhradu škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním třetí osoby nebo jiného Zájemce.

7.2             Provozovatel se nepodílí na obsahu vloženém Zájemcem, tj. zejména na obsahu Poptávek, a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů ze strany Zájemce je Provozovatel oprávněn odmítnou poskytnutí Služby, zrušit Poptávku či jinak ukončit Smlouvu a vymazat již dále nepotřebné údaje, včetně údajů osobních. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.

7.3             Provozovatel nabízí pouze Služby výslovně uvedené na Portálu nebo v těchto Obchodních podmínkách; Provozovatel není účastníkem smluv uzavíraných následně po poskytnutí Služby mezi Zájemcem a Poskytovatelem úvěru a rovněž nezajišťuje zprostředkovatelské služby. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízených úvěrových produktů, neposkytuje záruku za to, že nabízené úvěrové produkty jsou skutečně nejlevnější a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Zájemci a Poskytovateli úvěrů ani za jejich plnění neodpovídá. Stejně tak neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Zájemce či Poskytovatele úvěrů v souvislosti s jejich vzájemným jednáním, smlouvami či dohodami uzavřenými mezi nimi.

7.4             Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na Portálu jsou pouze orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto Portálu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání Provozovatele, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

7.5             Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou z důvodu nedostupnosti Portálu. Uživatelé berou na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na technickou náročnost procesů a občasnou potřebu údržbu systému.

 

8.         Ukončení Smlouvy se Zájemcem

8.1             Zájemce bere na vědomí, že Smlouva je ze strany Provozovatele naplněna v okamžiku odeslání Přehledu či zaslání informace, že Provozovatel neobdržel žádnou vhodnou Nabídku ve smyslu článku 3.8 Obchodních podmínek, nedohodnou-li se Provozovatel a Zájemce jinak. V případě, že má Zájemce zájem o jiné nabídky založená na změně kritérií původní Poptávky, musí zadat na Portále novou Poptávku; tím je uzavřena nová Smlouva.

8.2             Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel má právo odmítnout poskytnutí Služby a zrušit odeslanou Poptávku (tím se Smlouva ruší od samého počátku) zejména v případě, že:

8.2.1            Zájemce neověří svou totožnost dle článku 3.6 Obchodních podmínek;

8.2.2            Nesdělí (prostřednictvím Portálu či telefonicky) Provozovateli veškeré potřebné údaje pro poskytnutí Služby;

8.2.3            Opakovaně zneužije Portál k zadání falešných Poptávek;

8.2.4            Jiným podstatným způsobem poruší tyto Obchodní podmínky.

8.3             Zájemce je oprávněn kdykoliv zrušit odeslanou Poptávku, a to zasláním oznámením na info@financeprobyznys.cz.

8.4             V případě, že dojde ke zrušení Poptávky dle tohoto článku 8 Obchodních podmínek, Provozovatel vymaže údaje a informace zadané Zájemcem, s výjimkou informací a údajů, které je Provozovatel povinen uchovávat na základě právních předpisů nebo jsou nezbytné pro obhajobu či obranu svých nároků z uzavřené Smlouvy.

 

9.         Závěrečná ustanovení

9.1             Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s občanským zákoníkem.

9.2             Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory a nároky vzniklé ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, nebo v této souvislosti, budou řešeny před soudy České republiky, přičemž místně příslušný soud bude obecný soud v sídle Provozovatele.

9.3             V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy. 

9.4             Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 14. února 2019.